胡文平教授课题组

Research Group of Prof. Wenping Hu

1. Zhijiao Ji, Yajun Song, Shenghao Zhao, Yi Li,* Jia Liu,* and Wenping Hu, Pathway Manipulation via Ni, Co, and V Ternary Synergism to Realize High Efficiency for Urea Electrocatalytic Oxidation, ACS Catal. 2022, 12, 569−579. DOI: 10.1021/acscatal.1c05190


2. Congyong Wang, Zhicheng Zhang,* Yating Zhu, Chenhuai Yang, Jishan Wu,* and Wenping Hu,* Two Dimensional Covalent Organic Frameworks: From Synthetic Strategies to Advanced Optical-Electrical-Magnetic Functionalities, Adv. Mater. 2022, 34, 2102290. DOI: 10.1002/adma.202102290


3. Yuchen Qin,* Wenlong Zhang, Fengqi Wang, Junjun Li, Jinyu Ye, Xia Sheng, Chenxi Li, Xiaoyu Liang, Pei Liu, Xiaopeng Wang, Xin Zheng, Yunlai Ren, Cuilian Xu,* and Zhicheng Zhang,* Extraordinary p-d Hybridization Interaction in Heterostructural Pd-PdSe Nanosheets Boosts C–C Bond Cleavage of Ethylene Glycol Electrooxidation, Angew. Chem. Int. Ed. 2022, 134, e202200899. DOI: 10.1002/anie.202200899


4. Qing Zhang, Xixi Xiao, Lin Li,* Dechao Geng,* Wei Chen, and Wenping Hu,* Additive-Assisted Growth of Scaled and Quality 2D Materials, Small 2022, 18, 2107241. DOI: 10.1002/smll.202107241


5. Yixuan Fan, Lin Li,* Ye Zhang, Xiaotao Zhang, Dechao Geng,* and Wenping Hu,* Recent Advances in Growth of Transition Metal Carbides and Nitrides (MXenes) Crystals, Adv. Funct. Mater. 2022, 32,2111357. DOI: 10.1002/adfm.202111357


6. Haoquan Zhang, Yongxu Hu, Xiaosong Chen, Li Yu, Yinan Huang, Zhongwu Wang, Shuguang Wang, Yunpeng Lou, Xiaonan Ma, Yajing Sun, Jie Li, Deyang Ji, Liqiang Li,* and Wenping Hu, A Centrosymmetric Organic Semiconductor with Donor–Acceptor Interaction for Highly Photostable Organic Transistors, Adv. Funct. Mater. 2022, 32, 2111705. DOI: 10.1002/adfm.202111705


7. Shaofei Wu, Yong Ni, Yi Han, Xudong Hou, Congyong Wang, Wenping Hu, and Jishan Wu,*  Hückel- and Baird-Type Global Aromaticity in a 3D Fully Conjugated Molecular Cage, Angew. Chem. Int. Ed. 2022, 61, e202115571. DOI: 10.1002/anie.202115571


8. Bin Han, Yuda Zhao, Chun Ma, Can Wang, Xinzi Tian, Ye Wang, Wenping Hu, and Paolo Samorì,* Asymmetric Chemical Functionalization of Top-Contact Electrodes: Tuning the Charge Injection for High-Performance MoS2 Field-Effect Transistors and Schottky Diodes, Adv. Mater. 2022, 34, 2109445. DOI: 10.1002/adma.202109445


9. Jie Liu, Yamin Yu, Jie Liu, Tao Li, Chunlei Li, Jing Zhang, Wenping Hu, Yunqi Liu, and Lang Jiang,* Capillary-Confinement Crystallization for Monolayer Molecular Crystal Arrays, Adv. Mater. 2022, 34, 2107574. DOI: 10.1002/adma.202107574


10. Haikuo Gao, Zhagen Miao, Zhengsheng Qin, Jiaxin Yang, Tianyu Wang, Can Gao, Huanli Dong,*  and Wenping Hu, Redistributed Current Density in Lateral Organic Light-Emitting Transistors Enabling Uniform Area Emission with Good Stability and Arbitrary Tunability, Adv. Mater. 2022, 34, 2108795. DOI: 10.1002/adma.202108795


11. Zhitao Zhang,# Weichen Wang,# Yuanwen Jiang,# Yi-Xuan Wang,# Yilei Wu, Jian-Cheng Lai, Simiao Niu, Chengyi Xu, Chien-Chung Shih, Cheng Wang, Hongping Yan, Luke Galuska, Nathaniel Prine, Hung-Chin Wu, Donglai Zhong, Gan Chen, Naoji Matsuhisa, Yu Zheng, Zhiao Yu, Yang Wang, Reinhold Dauskardt, Xiaodan Gu, Jeffrey B.-H. Tok & Zhenan Bao,High-brightness all-polymer stretchable LED with charge-trapping dilution, Nature, 2022, 603(7902) 624-630. DOI:10.1038/s41586-022-04400-1


12. Yuanwen Jiang,Zhitao Zhang,Yixuan Wang,#* Deling LiCharles-Théophile Coen, Ernie HwaunGan ChenHuang Chin WuDonglai ZhongSimiao NiuWeichen WangAref SaberiJian Cheng LaiYilei WuYang WangArtem A. TrotsyukKang Yong LohChien Chung ShihWenhui XuKui LiangKailiang ZhangYihong BaiGurupranav GurusankarWenping HuWang JiaZhen Cheng, Reinhold H. Dauskardt, Geoffrey C. Gurtner, Jeffrey B.H. Tok, Karl Deisseroth, Ivan Soltesz, and Zhenan Bao, Topological supramolecular network enabled high-conductivity, stretchable organic bioelectronics, Science, 2022, 375 (6587) 1411-1417. DOI: 10.1126/science.abj7564


13. Junjun Li, Zhicheng Zhang,* and Wenping Hu, Insight into the Effect of Metal Cations in the Electrolyteon Performance for Electrocatalytic CO2 Reduction Reaction, Energy Environ. Mater. 2022, 5, 1008-1009. DOI: 10.1002/eem2.12294

 

14. Wanhui Li,# Chengzhuo Du,# Xingyu Chen, Lin Fu, Rongrong Gao, Zefan Yao, Jieyu Wang, Wenping Hu, Jian Pei, and Xiaoye Wang,BN-Anthracene for High-Mobility Organic Optoelectronic Materials through Periphery Engineering, Angew. Chem. Int. Ed. 2022, 61, e202201464. DOI: 10.1002/anie.202201464

 

15. Xiaoting Zhu, Yujie Yan, Lingjie Sun, Yiwen Ren, Yihan Zhang, Yang Liu, Xiaotao Zhang, Rongjin Li, Huipeng Chen,* Jishan Wu,* Fangxu Yang,* and Wenping Hu,Negative  Phototransistors  with  Ultrahigh  Sensitivity  and  Weak-Light  Detection Based  on  1D/2D Molecular Crystal p-n Heterojunctions and their Application in Light Encoders, Adv. Mater. 2022, 34, 2201364. DOI: 10.1002/adma.202201364

 

16. Hui Jiang,* Shengli Zhu,* Zhenduo Cui, Zhaoyang Li, Yanqin Liang, Jiamin Zhu, Peng Hu, Haoli Zhang,* and Wenping Hu,High-performance five-ring-fused organic semiconductors for field-effect transistors, Chem. Soc. Rev. 2022, 51, 3071. DOI: 10.1039/d1cs01136g

 

17. Dan Liu, Xianxin Wu, Can Gao, Chenguang Li, Yingshuang Zheng, Yang Li, Ziyi Xie, DeyangJi, Xinfeng Liu, Xiaotao Zhang, Liqiang Li, Qian Peng, Wenping Hu, and Huanli Dong,Integrating Unexpected High Charge-Carrier Mobility and Low-Threshold Lasing Action in an Organic Semiconductor, Angew. Chem. Int. Ed. 2022, 61, e202200791. DOI: 10.1002/anie.202200791

 

18. Xiaosong Chen, Zhongwu Wang, Jiannan Qi, Yongxu Hu, Yinan Huang, Shougang Sun, Yajing Sun, Wenbin Gong, Langli Luo, Lifeng Zhang, Haiyan Du, Xiaoxia Hu, Cheng Han, Jie Li, Deyang Ji, Liqiang Li,* and Wenping Hu, Balancing the film strain of organic semiconductors for ultrastable organic transistors with a five-year lifetime, Nat. Common. 2022, 13, 1480. DOI: 10.1038/s41467-022-29221-8


19. Qichun Zhang,* Wenping Hu,* Henning Sirringhaus,* and Klaus Mullen,* Recent Progress in Emerging Organic Semiconductors, Adv. Mater. 2022, 34, 2108701. DOI: 10.1002/adma.202108701


20. Zengyu Li, Qingqing Jia, Yuan Chen, Kun Fan, Chenyang Zhang, Guoqun Zhang, Ming Xu, Minglei Mao, Jing Ma,* Wenping Hu, and Chengliang Wang,* A Small Molecular All-Organic Symmetric Lithium-Ion Battery, Angew. Chem. Int. Ed. 2022, 61, e202207221. DOI: 10.1002/anie.202207221


21. Cheng Jiang, Lulu Li, Qingqing Jia, Mi Tang, Kun Fan, Yuan Chen, Chenyang Zhang, Minglei Mao, Jing Ma, Wenping Hu, and Chengliang Wang,* In Situ Synthesis of Organopolysulfides Enabling Spatial and Kinetic Co-Mediation of Sulfur Chemistry, ACS Nano 2022,16,9163-9171. DOI: 10.1021/acsnano.2c01390


22. Junfeng Guo, Yan Zeng, Yonggang Zhen,* Hua Geng, Zongrui Wang, Yuanping  Yi,* Huanli, Dong,* and Wenping Hu, Non-Equal Ratio Cocrystal Engineering to Improve Charge Transport Characteristics of Organic Semiconductors: A Case Study on Indolo[2,3-a] carbazoleAngew. Chem. Int. Ed. 2022, 61, e202202336. DOI: 10.1002/anie.202202336


23. Beibei Fu, Fangxu Yang,* Lingjie Sun, Qiang Zhao, Deyang Ji, Yajing  Sun, Xiaotao Zhang, and Wenping Hu,* Challenging Bendable Organic Single Crystal and Transistor Arrays with High Mobility and Durability towards Flexible Electronics, Adv. Mater. 2022, 34, 2203330. DOI: 10.1002/adma.202203330


24. Junjun Li, Zhicheng Zhang,* and Wenping Hu, Exclusive CO2-to-formate conversion over single-atom alloyed Cu-based catalysts, Green Energy & Environ. 2022, 7, 855. DOI: 10.1016/j.gee.2021.11.004


25. Dejuan Fa, Yanhong Tao, Xin Pan, Dingjia Wang, Guangyan Feng, Jiangyan Yuan, Qingqing Luo, Yaru Song, Xuejiao J. Gao,* Ling Yang,* Shengbin Lei,* Wenping Hu,* Spatial  Well-defined  Bimetallic Two-Dimensional Polymers  with Single-Layer  Thickness  for  Electrocatalytic  Oxygen  Evolution ReactionAngew. Chem. Int. Ed. 2022, 61, e202207845. DOI:10.1002/anie.202207845


26. Xiaohai Ding, Junhong Xue, Shuaishuai Ding,* Cong Chen, Xiaojing Wang, Xi Yu,* and Wenping Hu, Bi-polaron Transport and Magnetic Field Induced Pauli Spin Blockade in Redox-Active Molecular JunctionsAngew. Chem. Int. Ed. 2022, 61, e202208969. DOI: 10.1002/anie.202208969


27. Jie Li, Zhengsheng Qin, Yajing Sun, Yonggang Zhen, Jie Liu, Ye Zou, Chunlei Li, Xueying Lu, Lang Jiang, Xiaotao Zhang, Deyang Ji, Liqiang Li, Huanli Dong, and Wenping Hu,* Regulating Crystal Packing by Terminal tert-Butylation for Enhanced Solid-State Emission and Efficacious Charge Transport in an Anthracene-Based Molecular CrystalAngew. Chem. Int. Ed. 2022, 61, e202206825. DOI: doi/10.1002/ange.202206825


28. Yajing Sun and Wenping Hu,* Novel machine learning framework for thermal conductivity prediction by crystal graph convolution embedded ensembleSmartMat. 2022, 3, 474‐481. DOI: 10.1002/smm2.1074


29. Ting He, Chenhuai Yang, Yongzhi Chen, Ning Huang, Shuming Duan, Zhicheng Zhang, Wenping Hu, and Donglin Jiang,* Bottom-Up Interfacial Design of Covalent Organic Frameworks for Highly Efficient and Selective Electrocatalysis of CO2Adv. Mater. 2022, 34, 2205186. DOI: 10.1002/adma.202205186


30. Zheng Chen, Changsi Mo, Xiaotao Zhang,* and Wenping Hu,* Electrode transfer method toward high-performance interfaces and devicesMatter 2022, 3, 2397–2561. DOI: 10.1016/j.matt.2022.06.027


31. Zhengsheng Qin, Can Gao, Haikuo Gao, Tianyu Wang, Huanli Dong,* and Wenping Hu, Molecular doped, color-tunable, high-mobility, emissive, organic semiconductors for  light-emitting transistorsSci. Adv. 2022, 8, eabp8775. DOI: 10.1126/sciadv.abp8775


32. Pengsong Wang, Jiaxin Yang, Yihan Zhang, Wenping Hu, and Huanli Dong,* Near-Amorphous Conjugated Polymers: An Emerging Class of Semiconductors for Flexible Electronics, ACS Materials Lett. 2022, 4, 1112−1123. DOI: 10.1021/acsmaterialslett.2c00138


33. Qichun Zhang,* Wenping Hu,* Henning Sirringhaus,* and Klaus Müllen, Recent Progress in Emerging Organic SemiconductorsAdv. Mater. 2022, 34, 2108701. DOI: 10.1002/adma.202108701 


34. Shenghao Zhao, Tianqi Wang, Zhijiao Ji , Yajun Song, Yi Li,* Jia Liu,* Wenping Hu, Spatial decoupling of dehydrogenation and CO oxidation by Ni-Co-Ti hierarchical trimetallic catalyst for electrocatalytic oxidation of methanolAppl. Catal. B Environ. 2023, 320, 122024. DOI: 10.1016/j.apcatb.2022.122024


35. Lei Liu, Bowen Geng, Wenyan Ji, Lingli Wu,* Shengbin Lei,* and Wenping Hu,* A Highly Crystalline Single Layer 2D Polymer for Low Variability and Excellent Scalability Molecular MemristorsAdv. Mater. 2022, 2208377. DOI:10.1002/adma.202208377


36. Qing Zhang, Enlong Li, Yongshuai Wang, Changsong Gao, Congyong Wang, Lin Li, Dechao Geng,* Huipeng Chen,* Wei Chen, Wenping Hu, Ultralow-Power Vertical Transistors for Multilevel Decoding Modes, Adv. Mater. 2022, 2208600. DOI:10.1002/adma.202208600


37. Liangbo Xie, Pengfei Wang, Yi Li, Dongpeng Zhang, Denghui Shang, Wenwen Zheng, Yuguo Xia, Sihui Zhan,* and Wenping Hu, Pauling-type adsorption of O2 induced electrocatalytic singlet oxygen production on N–CuO for organic pollutants degradation, Nat. Common. 2022, 12, 5560. DOI:10.1038/s41467-022-33149-4


38. Yingshuang Zheng, Hongzhen Lin, Ting Jiang, Dongyang Zhu, Shengli Qi, Wei Li, Liqiang Li, Deyang Ji,* and Wenping Hu,* Modulating Charge Transport from Thermally Activated to “Band-Like” Through Interfacial Bottom-Up Binding Capability of Bilayer Polymer DielectricsAdv. Funct. Mater. 2022, 2211. DOI: 10.1002/adfm.2022版权所有:胡文平教授课题组 津ICP备05004358号-1