胡文平教授课题组

Research Group of Prof. Wenping Hu

1. Ting He, Bing Ni, Yangchen Ou, Haifeng Lin, Simin Zhang, Chaozhong Li, Jing Zhuang, Wenping Hu, and Xun Wang,* Nanosheet-Assembled Hierarchical Carbon Nanoframeworks Bearing a Multiactive Center for Oxygen Reduction ReactionSmall Methods 2018, 2, 1800068. DOI: 10.1002/smtd.201800068


2. Ting He, Xiaobin Xu, Bing Ni, Haifeng Lin, Chaozhong Li, Wenping Hu, and Xun Wang,* Metal–Organic Framework Based MicrocapsulesAngew. Chem. Int. Ed.2018, 57,10148 –10152. DOI: 10.1002/anie.201804792


3. Wenzhan Xu,# Yikun Guo,# Xiaotao Zhang,# Luyao Zheng, Tao Zhu, Dahui Zhao,* Wenping Hu,* and Xiong Gong,* Room-Temperature Operated Ultrasensitive Broadband Photodetectors by Perovskite Incorporated with Conjugated Polymer and Single Wall Carbon Nanotubes, Adv. Funct. Mater. 2018, 28, 1705541. DOI: 10.1002/adfm.201705541


4. Dewu Lin, Shuchen Zhang, Zhe Zheng, Wenping Hu, and Jin Zhang,* Microwave-Assisted Regeneration of Single-Walled Carbon Nanotubes from Carbon FragmentsSmall 2018, 14, 1800033. DOI: 10.1002/smll.201800033.


5. Meili Li, Qinggang Gao, Peng Liu, Qing Liao, Haihua Zhang, Jiannian Yao, Wenping Hu, Yishi Wu,* and Hongbing Fu,* Amplified Spontaneous Emission Based on 2D Ruddlesden–Popper Perovskites, Adv. Funct. Mater. 2018, 28, 1707006. DOI: 10.1002/adfm.201707006


6. Zhengran Yi, Yingying Jiang, Long Xu, Cheng Zhong, Jie Yang, Qijun Wang, Junwu Xiao, Xueming Liao, Shuai Wang,* Yunlong Guo,* Wenping Hu, and Yunqi Liu,* Triple Acceptors in a Polymeric Architecture for Balanced Ambipolar Transistors and High-Gain Inverters, Adv. Mater. 2018, 30, 1801951. DOI: 10.1002/adma.201801951


7. Suqian Ma, Ke Zhou, Mengxiao Hu, Qingyuan Li, Yingjie Liu, Hantang Zhang, Jiangbo Jing, Huanli Dong,* Bin Xu,* Wenping Hu, and Wenjing Tian, Integrating Efficient Optical Gain in High-Mobility Organic Semiconductors for Multifunctional Optoelectronic Applications, Adv. Funct. Mater. 2018, 28, 1802454. DOI: 10.1002/adfm.201802454


8. Qianqian Li, Youhong Tang, Wenping Hu, and Zhen Li,* Fluorescence of Nonaromatic Organic Systems and Room Temperature Phosphorescence of Organic Luminogens: The Intrinsic Principle and Recent Progress, Small 2018, 14, 1801560. DOI: 10.1002/smll.201801560


9. Wenjing Liu, Jia Zheng, Zheyuan Liu, Wenping Hu, Xiaotai Wang,* and Yanfeng Dang,* How Does Palladium−Amino Acid Cooperative Catalysis Enable Regio- and Stereoselective C(sp3)−H Functionalization in Aldehydes and Ketones? A DFT Mechanistic StudyACS Catal. 2018, 8, 7698-7709. DOI: 10.1021/acscatal.8b02281


10. Chunhua Liu, Eunsol Park, Yinghua Jin, Jie Liu, Yanxia Yu, Wei Zhang,* Shengbin Lei,* and Wenping Hu, Separation of Arylenevinylene Macrocycles with a Surface-Confined Two-Dimensional Covalent Organic FrameworkAngew. Chem. Int. Ed. 2018, 57, 8984-8988. DOI: 10.1002/anie.201803937


11. Cheng Jiang, Mi Tang, Shaolong Zhu, Jidong Zhang, Yanchao Wu, Yuan Chen, Cong Xia, Chengliang Wang,* and Wenping Hu,* Constructing Universal Ionic Sieves via Alignment of Two-Dimensional Covalent Organic Frameworks (COFs)Angew. Chem. Int. Ed. 2018, 57, 16072-16076. DOI: 10.1002/anie.201809907


12. Wenzhan Xu, Luyao Zheng, Xiaotao Zhang, Yu Cao, Tianyu Meng, Dezhen Wu, Lei Liu, Wenping Hu,* and Xiong Gong,* Efficient Perovskite Solar Cells Fabricated by Co Partially Substituted Hybrid PerovskiteAdv. Energy Mater. 2018, 8, 1703178.DOI: 10.1002/aenm.201703178


13. Shuaishuai Ding, Yuan Tian,* Hanlin Wang, Zhang Zhou, Wenbo Mi, Zhenjie Ni, Ye Zou, Huanli Dong, Hongjun Gao, Daoben Zhu, and Wenping Hu,* Reliable Spin Valves of Conjugated Polymer Based on Mechanically Transferrable Top ElectrodesACS Nano 2018, 12, 12657-12664. DOI: 10.1021/acsnano.8b07468


14. Jinyu Liu, Ke Zhou, Jie Liu, Jia Zhu,* Yonggang Zhen, Huanli Dong,* and Wenping Hu,* Organic-Single-Crystal Vertical Field-Effect Transistors and PhototransistorsAdv. Mater. 2018, 30, 1803655. DOI: 10.1002/adma.201803655


15. Guangyao Zhao, Huanli Dong,* Qing Liao, Jun Jiang, Yi Luo, Hongbing Fu and Wenping Hu,* Organic field-effect optical waveguides, Nat. Comm. 2018, 9, 4790. DOI:10.1038/s41467-018-07269-9. 


16. Geoffrey E. Purdum, Nicholas G. Telesz, Karol Jarolimek, Sean M. Ryno, Thomas Gessner, Nicholas C. Davy, Anthony J. Petty, II, Yonggang Zhen, Ying Shu, Antonio Facchetti, Gavin E. Collis, Wenping Hu, Chao Wu, John E. Anthony, R. Thomas Weitz, Chad Risko, and Yueh-Lin Loo,* Presence of Short Intermolecular Contacts Screens for Kinetic Stability in Packing PolymorphsJ. Am. Chem. Soc. 2018, 140, 24, 7519-7525. DOI: 10.1021/jacs.8b01421


17. Yanjun Shi, Lang Jiang,* Jie Liu, Zeyi Tu, Yuanyuan Hu, Qinghe Wu, Yuanping Yi, Eliot Gann, Christopher R. McNeill, Hongxiang Li, Wenping Hu,* Daoben Zhu, Henning Sirringhaus,* Bottom-up growth of n-type monolayer molecular crystals on polymeric substrate for high mobility transistors and gate-tunable lateral p-n diodesNat. Comm. 2018, 9, 2933. DOI: 10.1038/s41467-018-05390-3


18. Fangxu Yang, Lei Jin, Lingjie Sun, Xiaochen Ren, Xiaoli Duan, Hongjuan Cheng, Yongkuan Xu, Xiaotao Zhang,* Zhanping Lai, Wei Chen, Huanli Dong and Wenping Hu,* Free-Standing Two-Dimensional Hexagonal Aluminum Nitride Dielectric Crystals for High-Performance Organic Field-Effect TransistorsAdv. Mater. 2018, 1801891. DOI: 10.1002/adma.201801891


19. Xiaochen Ren, Fangxu Yang, Xiong Gao, Shanshan Cheng, Xiaotao Zhang, Huanli Dong, and Wenping Hu,* Organic Field-Effect Transistor for Energy-Related Applications: Low-Power-Consumption Devices, Near-Infrared Phototransistors, and Organic Thermoelectric DevicesAdv. Energy Mater. 2018, 1801003. DOI:10.1002/aenm.201801003


20. Deyang Ji, Tao Li,* Ye Zou, Ming Chu, Ke Zhou, Jinyu Liu, Guofeng Tian, Zhaoyang Zhang, Xu Zhang, Liqiang Li, Dezhen Wu, Huanli Dong, Qian Miao, Harald Fuchs* and Wenping Hu,* Copolymer Dielectrics with Balanced Chain-Packing Density and Surface Polarity for High-Performance Flexible Organic ElectronicsNat. Comm. 2018, 9, 2339. DOI:10.1038/s41467-018-04665-z


21. Hui Jiang,* Peng Hu, Jun Ye, Rakesh Ganguly, Yongxin Li, Yi Long, Denis Fichou,* Wenping Hu,* and Christian Kloc,* Hole Mobility Modulation in Single Crystal Metal Phthalocyanines by Tuning the Metal-π/π-π Interactions, Angew. Chem. Int. Ed. 2018, 57, 10112-10117.DOI: 10.1002/anie.201803363


22. Xiaotao Zhang, Huanli Dong* and Wenping Hu,* Organic Semiconductor Single Crystals for Electronics and PhotonicsAdv. Mater. 2018, 1801048. DOI:10.1002/adma.201801048


23. Yanqiu Sun, Yilong Lei, Huanli Dong, Yonggang Zhen and Wenping Hu,* Solvatomechanical Bending of Organic Charge Transfer CocrystalJ. Am. Chem. Soc. 2018, 140, 20, 6186-6189. DOI: 10.1021/jacs.8b00772 (COVER)


24. Ting He, Bing Ni, Simin Zhang, Yue Gong, Haiqing Wang, Lin Gu, Jing Zhuang, Wenping Hu, Xun Wang,* Ultrathin 2D Zirconium Metal-Organic Framework Nanosheets: Preparation and Application in PhotocatalysisSmall 2018, 14, 1703929. DOI: 10.1002/smll.201703929. 


25. Qingqing Wang, Fangxu Yang, Yu Zhang, Mingxi Chen, Xiaotao Zhang, Shengbin Lei, Rongjin Li* and Wenping Hu,* Space-Confined Strategy towards Large-Area Two-dimensional Single Crystals of Molecular MaterialsJ. Am. Chem. Soc.2018, 140, 16, 5339-5342. DOI:10.1021/jacs.8b01997 (COVER) 


26. Kuo Yuan, Tianqun Song, Dawei Wang, Xiaotao Zhang,* Xiong Gao, Ye Zou, Huanli Dong, Zhiyong Tang* and Hu Wenping,* Effective and Selective Catalysts for Cinnamaldehyde Hydrogenation: Hydrophobic Hybrids of Metal–Organic Frameworks, Metal Nanoparticles, and Micro‐ and Mesoporous Polymers, Angew. Chem. Int. Ed. 2018, 57, 5708-5713. DOI: 10.1002/anie.201801289 and 10.1002/ange.201801289


27. Fangxu Yang, Lingjie Sun, Jiangli Han, Baili Li, Xi Yu, Xiaotao Zhang, Xiaochen Ren,* and Wenping Hu,* Low-voltage Organic Single-crystal Field-effect Transistor with Steep Subthreshold SlopeACS Appl. Mater. Interfaces 2018, 10, 31, 25871-25877. DOI: 10.1021/acsami.7b16658


28. Zhenjie Ni, Huanli Dong, Hanlin Wang, Shang Ding, Ye Zou, Qiang Zhao, Yonggang Zhen, Feng Liu, Lang Jiang and Wenping Hu,* Quinoline-Flanked Diketopyrrolopyrrole Copolymers Breaking through Electron Mobility over 6 cm2 V−1 s−1 in Flexible Thin Film DevicesAdv. Mater. 2018, 30, 1704843. DOI: 10.1002/adma.201704843


29. Yu Wang, Weigang Zhu, Wenna Du, Xinfeng Liu, Xiaotao Zhang,* Huanli Dong and Wenping Hu,* Cocrystal Strategy towards Materials for Near-infrared Photothermal Conversion and ImagingAngew. Chem. Int. Ed. 2018, 130, 4027-4031. DOI: 10.1002/anie. 201712949 and 10.1002/ange.201712949


30. Ting He, Shuangming Chen, Bing Ni, Yue Gong, Zhao Wu, Li Song, Lin Gu, Wenping Hu and Xun Wang,* Zirconium-Porphyrin Based Metal-Organic Framework Hollow Nanotubes for Immobilization of Noble Metal Single Atoms, Angew. Chem. Int. Ed. 2018, 57, 1-7. DOI: 10.1002/anie.201800817 and 10.1002/ange.201800817


31. Cong Wang, Xiaochen Ren, Chunhui Xu, Beibei Fu, Ruihao Wang, Xiaotao Zhang,* Rongjin Li, Hongxiang Li, Huanli Dong, Yonggang Zhen, Shengbing Lei, Lang Jiang and Wenping Hu,* N-type Two-dimensional Organic Single Crystals for High Performance Organic Field-effect Transistors and Near-Infrared Phototransistors, Adv. Mater. 2018, 30, 1706260. DOI: 10.1002/adma. 201706260 (FRONTISPIECE)


32. Fangxu Yang, Shanshan Cheng, Xiaotao Zhang, Xiaochen Ren,* Rongjin Li, Huanli Dong, and Wenping Hu,* 2D Organic Materials for Optoelectronic Applications, Adv. Mater. 2018, 30, 1702415. DOI: 10.1002/adma.201702415(COVER)


33. Yonggang Zhen,* Kento Inoue, Zongrui Wang, Tetsuro Kusamoto , Koji Nakabayashi, Shin-ichi Ohkoshi, Wenping Hu, Yunlong Guo*, Koji Harano* and Eiichi Nakamura,* Acid-Responsive Conductive Nanofiber of Tetrabenzoporphyrin Made by Solution ProcessingJ. Am. Chem. Soc. 2018, 140, 62-65. DOI: 10.1021/jacs.7b10575


34. Hui Jiang,* Peng Hu, Jun Ye, Apoorva Chaturvedi, Keke K. Zhang, Yongxin Li, Yi Long, Denis Fichou,* Christian Kloc* and Wenping Hu,* From Linear to Angular Isomers: Achieving Tunable Charge Transport in Single Crystal Indolocarbazoles via Delicate Synergetic CH/NH···Pi InteractionsAngew. Chem. Int. Ed. 2018, 57, 8875-8880. DOI:10.1002/anie. 201713288


35. Chengliang Wang,* Huanli Dong, Lang Jiang and Wenping Hu,* Organic semiconductor crystalsChem. Soc. Rev. 2018, 47, 422-500. DOI: 10.1039/c7cs00490g


36. Lingjie Sun, Weigang Zhu, Fangxu Yang, Baili Li, Xiaochen Ren, Xiaotao Zhang,* and Wenping Hu,* Molecular Cocrystals: Design, Charge-transfer and Optoelectronic Functionality. Pyhs. Chem. Chem. Phys. 2018, 20, 6009-6023. DOI: 10.1039/C7CP07167A(COVER)


37. Kuo Yuan, Tianqun Song, Dawei Wang, Ye Zou, Jinfeng Li, Xiaotao Zhang, Zhiyong Tang, and Wenping Hu,* Bimetal–organic frameworks for functionality optimization: MnFe-MOF-74 as a stable and efficient catalyst for the epoxidation of alkenes with H2O2, Nanoscale 2018, 10, 1591-1597. DOI: 10.1039/c7nr08882e 


38. Chunhua Liu , Eunsol Park , Yinghua Jin , Jie Liu , Yanxia Yu , Wei Zhang,* Shengbin Lei,* Wenping Hu, Surface-Confined Dynamic Covalent System Driven by Olefin Metathesis, Angew. Chem. Int. Ed. 2018, 57, 1. DOI: 10.1002/anie.201711040版权所有:胡文平教授课题组 津ICP备05004358号-1